Tính lương, tính thưởng cho người lao động

Category: Kinh tế

Công việc tính lương, tính thưởng và các khoản khác phải trả cho người lao động được thực hiện tập trung tại phòng kế toán doanh nghiệp. Thời gian để tính lương, tính thưởng và các khoản phải, trà cho người lao động là hàng tháng. Căn cứ để tính là các chứng từ theo dõi thời gian lao động, kết quả lao động và các chứng từ khác có liên Dich vu bao cao thue hang thang quan (như giấy nghỉ phép, biên bản ngừng việc…). Tất cà các chứng từ trên phải được kế toán kiểm tra trước khi tính lương, tính thưởng và phải bảo đảm được các yêu cầu của chứng từ kế toán.

Tính lương, tính thưởng cho người lao động

Sau khi đã kiểm tra các chứng từ, kế toán tiến hành tính lương, tính thường, tính trợ cấp phải trà cho người lao động theo hình thức trà lương, trả thưởng đang áp dụng tại doanh nghiệp. Trên cơ sờ các bảng thanh toán • lương, click here thưởng, kế toán tiến hành phân loại tiền lương, tiền thường theo đổi tượng sừ dụng lao động để tiến hành lập chứng từ phân bồ tiền lương, tiền thưởng vào chi phí kinh doanh.

"Bảng thanh toán tiền lương" là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lương phụ cấp cho người lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất – kinh doanh. "Bảng thanh toán tiền lương" được lập cho từng bộ phận http://dichvuketoanthuevn.com/dich-vu-bao-cao-thue-hang-thang/ (phòng, ban, tổ, nhóm…) tương ứng với "Bàng chấm công". "Bảng thanh toán tiền lương" có mẫu như sau: (mẫu số 02 – LĐTL chế độ chứng từ kè toán, trang sau).

Khi tính tiền thưởng thường xuyên cho người lao động, kế toán lập "Bàng thanh toán tiền thường" dựa trên các chứng từ ban đầu như "Bàng chấm công", "Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành"… và phương án tính thưởng đã được người có thẩm quyền phê duyệt. "Bàng thanh toán tiền thường" (mẫu 03 – LĐTL chế độ chứng từ kế toán, trang sau). Trong các trường hợp thường đột xuất cho người lao động, kế toán không lập “Bảng thanh toán tiền thường” theo mẫu trên mà tự thiết kế mẫu phù hợp với phương án tính thường.

Related Articles